Regulamin

1. USŁUGA

Usługa Internetowe Prowadzenie Ogrodu IPO polega na dostarczaniu informacji o aktualnie występujących chorobach i szkodnikach w Państwa ogrodach oraz sposobach skutecznej ochrony. Po przekazaniu informacji o gatunkach roślin w Państwa ogrodach Usługobiorca za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymuje bieżące komunikaty dotyczące zagrożeń w ogrodach i sposobach zapobiegania.

2. LICENCJA

Profesjonalna diagnostyka chorób i szkodników drzew i krzewów ozdobnych jest udzielana w czasie 24 godzin od zgłoszenia. Dokonanie wpłaty na konto BRE Bank S.A.- m Bank 92 1140 2004 0000 3702 3462 4777 z podanym imieniem i nazwiskiem w tytule wpłaty i wypełnienie formularza z informacjami o Państwa ogrodzie upoważnia do korzystania z Internetowego Prowadzenia Ogrodu IPO i Forum dla Klientów firmy Pogotowie Ogrodnicze inż. Janusz Zaremba oraz zapewnia dostęp do wszystkich artykułów umieszczanych na stronie Pogotowia Ogrodniczego. Po dokonaniu wpłaty otrzymacie Państwo pełną informację o aktualnie występujących chorobach i szkodnikach oraz skutecznych sposobach ich zwalczania.

Pogotowie Ogrodnicze udziela UŻYTKOWNIKOWI licencji osobistej, bez prawa cesji, na dostęp i korzystanie z Usługi wyłącznie do celów osobistych, zgodnie z warunkami niniejszego porozumienia. UŻYTKOWNIK nie będzie cedował, zbywał, przekazywał na mocy dalszych licencji, ani w żaden inny sposób transferował swych praw, udzielonych na mocy kolejnych i dalszych licencji. Pogotowie Ogrodnicze zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi bez podania przyczyny.

3. WŁASNOŚĆ I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości, że dane firmy Pogotowie Ogrodnicze inż. Janusz Zaremba tworzą wartościowy zbiór informacji i że prawa autorskie, znaki towarowe i wszelkie inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Usługi są i pozostaną własnością firmy Pogotowie Ogrodnicze.

Użytkownik nie będzie zmieniał ani usuwał żadnych danych firmy Pogotowie Ogrodnicze, jakichkolwiek symboli ani innych danych identyfikacyjnych lub informacji dotyczących autorstwa bądź własności. Użytkownik nie będzie kopiował (inaczej niż okazjonalnie w procesie przeglądania), wprowadzał na rynek, odsprzedawał, dystrybuował, publikował, bądź wykorzystywał handlowo w jakiejkolwiek formie żadnych danych uzyskanych z newslettera.

Użytkownik nie będzie odtwarzał kodu dostępu, dezasemblował, dekompilował, zmieniał ani modyfikował całości lub jakiejkolwiek części oprogramowania dostępnego przez lub w związku z Newsletterem, za wyjątkiem czynności dopuszczalnych z prawnego punktu widzenia. Nazwa firmy Pogotowie Ogrodnicze inż. Janusz Zaremba jest zastrzeżona i nie może być wykorzystywana z jakiejkolwiek przyczyny.

Użytkownik nie będzie modyfikował, dopasowywał ani zmieniał jakiejkolwiek części usługi IPO, ani też używał oprogramowania, które w jakikolwiek sposób będzie szkodzić w/w usłudze.

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Ze względu na naturę usług internetowych firma Pogotowie Ogrodnicze inż. Janusz Zaremba nie daje żadnych gwarancji, że użytkowanie Usługi będzie wolne od przerw, defektów, opóźnień lub awarii sieci lub systemów telekomunikacyjnych, które wydarzą się w trakcie użytkowania. Firma dołoży jednak wszelkich starań, aby sytuacje takie wyeliminować.

Kliknięcie niektórych linków umieszczonych w niniejszej witrynie może przenieść do innych witryn. Pogotowie Ogrodnicze nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

5. ZASADY POSZANOWANIA PRYWATNOŚĆI

Gromadzimy jedynie te dane osobowe, które zostaną nam przez Państwa przekazane w czasie rejestracji lub przy kontaktowaniu się z nami w sprawie udzielenia informacji. Jeżeli Państwo przeglądają jedynie witrynę nie jest konieczne podawanie żadnych danych, takich jak imię i nazwisko, adres.

Na Państwa wniosek przekażemy Państwu kopie przekazanych nam danych osobowych z zastrzeżeniem opłat, jakie możemy nakładać zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych. Mogą Państwo aktualizować i zmieniać na bieżąco własne dane osobowe w dowolnym czasie korzystając z „profilu użytkownika”.

W ramach IPO będziecie Państwo otrzymywać informacje o aktualnie pojawiających się szkodnikach i chorobach wraz ze zdjęciami wykonanymi przez właściciela firmy oraz o terminowym i skutecznym ich zwalczaniu. W razie nieuiszczenia opłaty, konto Użytkownika zostanie zablokowane.